Aarhus, den 16. maj 2012

Referat fra Ordinær Generalforsamling i GlobeTown

Tirsdag den 8. maj kl. 17:00

Idrætshøjskolen Århus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

Fremmødte: Bjarne Haubo Christensen, Anna Dixgård, Berit Lanther, Aksel Nørgaard, Torben Dreier, Henrik Løvschall, Peter Friese og Erik Junge Madsen (ref.)

Afbud: Peter Rønnov og Poul Krebs.

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Bestyrelsens – herunder arbejdsgruppernes – beretning

3.       Aflæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse

4.       Fremlæggelse af foreningens budget samt virksomhedsplan til orientering

5.       Indkomne forslag (forslag kan sendes til junge@ve.dk )

6.       Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7.       Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

8.       Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor

9.       Eventuelt.

 

 Ad. 1:           Pga. få fremmødte blev der ikke valgt nogen dirigent. Junge tog referat.

Ad. 2:           Formanden fremlagde beretning for årets aktiviteter.

De tilstedeværende roste formanden for hans store indsats i Kenya.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3:            Kassereren fremlagde regnskabet. Da der udelukkende har været indtægter og ikke megen aktivitet, var regnskabet ikke gennemgået og godkendt af en ekstern revisor. Kasserer vil få vore bank, Merkur, til at erklære at bevægelserne (ind) på kontoen er som forelagt.

                     Næste års regnskab vil blive udarbejdet og godkendt af revisor, som vi vil arbejde på at finde.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4:            Se ovenstående. Der er ikke udarbejdet nogen egentlig virksomhedsplan.

Ad. 5:            Der var ikke indkommet nogen forslag.

Der blev diskuteret om vi fremover skal afholde generalforsamlingen i forbindelse med et medlemsarrangement i stil med arrangementet i februar. Vi har tidligere har arrangementer med spisning, vinsmagning og koncert af Poul solo eller med Michael Falch. Hvis det passer med en turne i foråret, hvor der skal prøves inden kunne det være en ide – hvis Poul er med på det!

Ad. 6:            Kontingentet er pt. kr. 100,00 p.a. og det fastholdes. Efter generalforsamlingen vil vi sende opkrævning ud til alle, da kun to har betalt i år!! Hvis vi afholdt et medlemsarrangement kunne en del af prisen være næste års kontingent.

                     Vi skal i løbet af året arbejde på at komme op på de 350 medlemmer, så bidragsydere kan trække deres donationer fra i skat.

Ad. 7:            Alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter:

Erik Junge Madsen, Bjarne Haubo Christensen, Poul Krebs, Aksel Nørgaard, Berit Lanther, Anne Dixgård og Torben Dreier.

IHÅ’s fremtidige rolle blev diskuteret. I den nuværende struktur havde Aksel svært ved at se hvilken rolle IHÅ skulle have, nu da udvekslingen med Kenya er sat i bero.  Det blev diskuteret om IHÅ skulle satse mere på trænerudvikling, organisatorisk opbygning af udenlandske organisationer og den mere pædagogiske side af idrætten.

Peter Friese fra University College Århus kunne godt forestille sig, at VIA udvider deres nuværende arrangement i Sydafrika til også at omfatte Kenya. Især fordi GT har kontakt til Strathmore University i Nairobi, hvor GT bl.a. har etableret kontakt til Strathmore og deres elitesatsning på håndboldområdet. Dette er sket gennem landstræneren for det Kenyanske damelandshold, (som også træner Strathmore).

Formanden var assistent træner for landsholdet i 2010. VIA har et program/projekt omkring pædagogisk idrætsforståelse, som drejer sig om bevidst forståelse for og brug af pædagogiske idræt i forhold til det pædagogiske arbejde.

Formanden kontakter Strathmore og sætter Peter Friese i kontakt med dekanen for Strathmore.

 

Ad. 8:            Se punkt 3.

Ad. 9:            Ingen

 

Erik Junge Madsen                                                                                                                                                             Formand     

 

 

   

 

 

Bestyrelsens beretning for det forgangne år – fremlagt af formanden på den ordinære Generalforsamling, den 8. maj 2012.

 

På trods af, at GT er en mindre NGO, så har vi alligevel formået at få en del presseomtale i løbet af det sidste år, både i den lokale presse, TV-2 østjylland, Stiften og forskellige magasiner.

Dette skyldes ikke mindst vores partnerskab med SMUK-festivalen. På SMUK 2011 blev der indrettet en GT-bar og der blev opstillet flaskecontainere, hvor overskuddet går til afholdelse af en Good Governance Musikfestivalen i Kibera/Nairobi.

En festival arrangeret af CultureConect (CC), som er GT’s partner i Kenya. SMUK-festivalen har sammen med en del andre musikere og musikforretninger doneret en musikudstyr, der fylder en 20 fods container!. Efter festivalen overdrages alt udstyr til CC til et projekt, hvor GT har indgået en aftale med CC om brugen af udstyret. Festivalen er også en del af GT’s samarbejde med VedvarendeEnergi og deres partner i Kibera. GT og idrætshøjskolen har ligeledes igennem 2 år indsamlet sportstøj til forskellige projekter og organisationer i Kenya.

Da alle udgifter til afskibning bliver afholdt af GT har GT fra andre partnere fået penge til disse udgifter. Endvidere afholdte vi et medlemsarrangement d. 19. februar på IHÅ med deltagelse af ca. 150 mennesker. Her præsenterede GT vore fremtidige projekter og Poul havde urpremiere på en nykomponeret ”GT-Kenya-sang”. Teksten var fremkommet ved bidrag fra kunstnere der optrådte på SMUK’s GT-bar.

Containeren med sportsudstyr og musikinstrumenter havde taget mange kræfter. Heldigvis har formanden kunne følge op på begivenhederne når han har været i Kenya. Vi havde forventet at afsende containeren umiddelbart efter SMUK 2011, men det viste sig, at CC ikke var blevet registreret som NGO og derfor ikke kunne modtage containeren uden at skulle betale told skat. Dette fandt de ud af i september. I december var formanden til et møde i Nairobi med CC og Sarakasi Trust, som nu skulle være modtagere af containeren. Desværre viste det sig at de heller ikke kunne modtage containeren uden besvær.

Formanden kontaktede den Olympiske Komite i Kenya, som indvilligede i at stå som modtager. Den endelige status på containeren er, at det langt om længe ser ud til at den kommer af sted inden for de næste par uger. Indholdet er netop blevet inspiceret i Danmark, så der er kun lidt papirarbejde og en omorganisering fra de to tyve fods til en 40 fods container tilbage.

Det forventes at Good Governance Festivalen afholdes i efteråret 2012. Efter aftale med SMUK vil vi forsøge at få billeder hjem fra Kenya til SMUK i august, hvis containeren når frem inden august.

De fem kenyanerne som har deltaget i undervisningen på IHÅ og var finansieret af IHÅ og Globetown (GT) er alle ”færdige” med IHÅ. Tre af dem deltog på Kenya’s landshold, som for første gang deltog i All African Games i Maputo i oktober 2011. En af dem har fået kontrakt i Thy Mors så det må siges, at deres ophold har været en succes. To af dem arbejder videre i Kenya med de færdigheder de har lært på IHÅ, dette sker i samarbejde med det Kenyanske Håndboldforbund.

På trods af at containeren har trukket tænder ud, så er vi allerede i gang med at samle nyt udstyr sammen. Vi er dog mere kritiske med det vi samler ind, da det helst skal være hele hold-sæt. Men vi kan bruge bolde, kegler og andet udstyr til afvikling af træning.

GT har ikke kunnet gennemføre alt dette uden støtte fra gode partnere og IHÅ, som gerne ligger hus til vore arrangementer. Vi har mødt stor imødekommenhed for vort arbejde og der er ca. 40 firmaer som alle mere eller mindre har støttet os i det sidste år med arbejdskraft og penge.

Erik Junge Madsen    

Formand